Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Устойчиви опаковъчни решения

С MULTIVAC отговаряте на изискванията за рециклиране и намаляване на потреблението на опаковъчен материал

Packaging And Processing Solutions For A Sustainable World

Материали

С ползването на различни концепции за опаковъчните материали, производителите могат да допринесат за изпълнението на настоящите пазарни изисквания по отношение на устойчивите решения за опаковане.

Дизайн на опаковката

Прилагането на иновативни концепции за опаковане и нови форми на опаковките, може да се намали обема на опаковъчния материал и по този начин да се редуцират пластмасовите отпадъци.

Технологии за обработка

Опаковъчният материал може да се намали чрез използване на иновативни технологии за обработка.


Материали

Опаковъчни материали от хартиени влакна

> Научете повече

Опаковъчни материали от възобновяеми суровини

> Научете повече

Мономатериали

> Научете повече

1. Опаковъчни материали на основата на хартиени влакна

MULTIVAC PaperBoard

Един обещаващ подход е разработването на концепции за опаковки на основата на материали, за които вече съществуват затворени цикли на рециклиране. Пример за това са опаковъчни решения, базирани на хартиени влакна, тъй като след употреба хартията може да се подаде към съществуващия цикъл за рециклиране на хартия. Дори материалът да се изхвърли в контейнер за нормални опаковки, а не в този за хартиени отпадъци, днес той може да бъде разпознат от съвременните съоръжения за рециклиране, сортиран и подаден в подходящия цикъл.

С PaperBoard MULTIVAC предлага различни решения за производство на опаковки от материали на базата на хартиени влакна. Опаковъчните материали, разработени съвместно с водещи производители и отговарящи на изискванията на хранително-вкусовата промишленост по отношение на бариерната и защитна функция, могат да се обработват с помощта на стандартни машини. За производството на MAP и скин-опаковки, портфолиото включва решения за трейсийлъри и термоформъри. Машините за опаковане могат да бъдат проектирани индивидуално за съответните изисквания на клиентите.

Така с трейсийлърите могат да се обработват или тарелки от картонени композитни материали, или картонени заготовки, които след употреба могат да се сортират от крайния потребител. MULTIVAC предлага три различни решения за производство на опаковки от хартиени влакна чрез термоформовъчни машини. За производството на вакуумни скин-опаковки могат да се използват хартиени композити годни за формоване, които се предлагат в различни грамажи и с различни функционални слоеве. Освен това картонените композитни материали от ролка могат да бъдат използвани като подложки за вакуумни скин-опаковки. След употреба и двата материала за подложките могат да се отделят от крайния потребител.

В допълнение разработихме концепция за обработка на картонени тарелки от монокартон за термоформовъчни машини. В инструмента за дълбоко изтегляне те са оборудвани със съответния пластмасов лепящ слой, към който може да се залепи съотвеното скин-фолио. Тази концепция също така позволява сортиране на опаковъчните материали от крайния клиент.

2. Опаковъчни материали от възобновяеми суровини

Използване на биополимери

При разработване на устойчиви опаковъчни материали, на фокус като алтернатива са т.нар. т.нар. биополимери. Терминът биополимери обхваща два класа материали: от една страна тези, които се произвеждат от възобновяеми суровини, като PLA или PHA. Тези полимери са биоразградими. Вторият клас полимери са онези, които могат изцяло или частично да се произведат от възобновяеми източници, но не са биоразградими, като PET или PE.

Въз основа на текущите знания PLA е най-практичната алтернатива за производство на термоформовани опаковки от биополимери базирани на възобновяеми ресурси. Поради ниските си бариерни свойства и миска якост на опън, сферите на приложение на тези термоформовани опаковки са ограничени. Често се използват само за пресни плодове и зеленчуци. За цялостна оценка на биополимерите, наред с икономическите аспекти, които включват цена и наличност, трябва да се вземе предвид и рециклируемостта на тези материали в края на експлоатационния им цикъл. Поради липса на осведоменост на потребителите за тези материали и липсата на системи за обработка на отпадъците, все още не е възможно да се извършва цялостно разделяне на тези материали на техните съставни части. Това може да доведе до това, биоразградимите полимери да постъпят в системата за рециклиране на конвенционални пластмаси, вместо на промишлени предприятия за компостиране.

3. Мономатериали

Материали от РР или APET

Друг подход е разработването на опаковки, които, доколкото е възможно, се състоят само от един материал. т.е. мономатериали. Те могат да бъдат обратно сортирани и рециклирани в затворен кръг. От днешна гледна точка материали от PP (полипропилен) и APET (аморфен полиетилентерефталат) са особено подходящи за този процес.

Въпреки това при използването на мономатериали за опаковане на хранителни продукти под внимание трябва да се вземе промяната в бариерните свойства в сравнение с използваните досега композитни материали и въздействията върху опакования продукт. Освен това, чрез елиминиране на функционалните слоеве, като например лепящия слой, прозорецът за обработка на материалите може да се промени. В резултат на това трябва да се регулират зададените в машината параметри за обработката.

PP - Полипропилен

PP-фолиото е често използван стандартен пластмасов материал за опаковане. Този вид фолио се характеризира с добри бариерни свойства, топлинна устойчивост и стабилност. От всички стандартни пластмаси PP е с най-ниска плътност. В сравнение с другите материали, опаковките от PP са по-леки, което е важен аспект на трайността и опазването на околната среда. Обработката на материала от термоформовъчни машини е по-специфична в сравнение с други пластмаси.

 

APET - полиетилентерефталат

Силнопрозрачният APET също убеждава с много добри бариерни стойности срещу водни пари и газ. Устойчив е на масла и греси и може да се използва при температури между -40 °C и +70 °C. Понастоящем за пакетиране на пресни продукти вместо композитни материали се използват APET тарелки и други мономатериали. За сигурен резултат при опаковането се използва горно фолио с тънко залепващо покритие, като например слепващ лак.

 

 

 

Икономии на опаковъчен материал чрез оптимизиран дизайн

Дизайн на опаковката

Размер на опаковката

Всяка опаковка трябва винаги да бъде оптимално приспособена към съответния продукт по отношение на формата и размера. Концепциите за промяна на формата на MULTIVAC благоприятстват бързото и индивидуално адаптиране на форматите към действително необходимия размер на опаковката. В резултат на това може да се избегне свръхпакетиране за по-малки продукти и да се спести опаковъчен материал.

Обработка на по-тънки материали чрез иновативни процеси на формоване

При опаковането с дълбоко изтегляне обемът на опаковъчния материал може да бъде намален чрез използване на по-тънки фолиа. За целта могат да се използват материали, които, въпреки по-малката си дебелина, имат еднакви бариерни свойства и по този начин гарантират същата защита на продукта, както по-дебелите материали. С помощта на подходящ дизайн на опаковката могат да се постигне същата устойчивост и функционалност на опаковане, както при обработката на по-дебели материали. Това се постига, между впрочем, чрез използване на стабилизиращо оребряване по страничните стени на опаковките, както и чрез модификация на формата по ъглите и на дъното на опаковката.

Друг аспект се отнася до процеса на формоване по време на опаковане с дълбоко изтегляне. Чрез използването на алтернативни процеси на формоване, навлизането на опаковъчния материал във формовъчната станция може да бъде оптимизиран, което от своя страна дава възможност по-тънки материали да бъдат преработени в опаковки - без да се жертва защитата на продукта. Тук например се използва т.нар. формоване чрез поансон или формоване чрез експресно максимално налягане. Чрез формоването с експресно максимално налягане се постига по-добро формоване благодарение на ускорено повишаване на налягането в инструмента за формоване, тъй като фолиото се разпределя по-равномерно и по-бързо, отколкото при система за стандартно формоване. Чрез комбинация от формоване с поансон и формоване чрез експресно максимално налягане тези положителни ефекти могат допълнително да се засилят - при запазване на качеството на формоване може да се използват до 20% по-тънки фолиа.

 

Вакуумни скин-опаковки

При производството на вакуумни скин-опаковки се използват материали, които въпреки малката си дебелина притежават оптимални бариерни свойства и по този начин допринасят за оптимална трайност на продукта. При комбинация от скин-фолио и подложка от хартиени влакна голяма част от опаковките могат да се рециклират след отделяне на полиестерния лепящ слой от хартиената подложка.

Сгъваеми опаковки

Така наречената сгъваема опаковка е привлекателна алтернатива на конвенционалните термоформовани опаковки от твърдо фолио за опаковане например на нарязани колбаси или сирене - със значително по-малък обем. Друг подходящ начин за ограничаване на опаковъчния материал е обработката на пенести материали, които гарантират използване на по-малко пластмаса поради ниската си плътност. Днес се предлага и механично разпенено APET-фолио, чието тегло на единица площ е около 25% от компактното фолио.

Намаляване на опаковъчния материал чрез използване на иновативни технологии за обработка

Производството на термоформовани опаковки включва и реализиране на отпадък от фолиото, който обаче може да бъде сведен до минимум чрез използването на новаторски технологични и инструментални технологии - с положително въздействие върху потреблението на опаковъчен материал и не на последно място върху рентабилността на опаковъчния процес.

Технологии за обработка

1. Производство на опаковки със стандарни радиуси (9 mm)


 

 

 

Намаляване на отпадъците от фолио

В процеса на дълбоко изтегляне страничните ленти осигуряват точното насочване на фолиото, а също така и сигурното отвеждане на готовите и напълнени опаковки до края на линията. За да се гарантира високо качество и максимална производителност, страничните ленти трябва да са с минимална широчина, а напречната част за евакуация в инструмента за лепене да е достатъчно голяма, за да гарантира минимално време за евакуация и обгазяване.
С новото поколение инструменти X-tools при новото поколение термоформър RX 4.0, страничните ленти, необходими за водене на фолиото по време на процеса на опаковане, могат да се намалят от 19,5 на 15 mm без това да влоши производителността по време на процеса на опаковане.

Намаляване на поръхността на фолиото

Обикновено широчината на лепящия шев при термоформованите опаковки е 5 mm. Чрез намаляването му до 3 mm от повърхността на фолиото, необходима за производството на опаковките, може значително да се намали потреблението на опаковъчен материал. Иновативни инструменти осигуряват максимално качество на лепящия шев.

Допълнително намаляване на широчината на тази лепяща ивица по посока на движение на машината може да се постигне чрез използване сервозадвижвани повдигащи механизми за лепящата и нарязващата станция.

2. Производство на опаковки с по-големи радиуси

За производството на опаковки с по-големи радиуси е необходимо използването на щанца за страничните ленти. При стандартната конфигурация на инструмента между опаковките, напречно на движението на фолиото, са предвидени прегради с широчина от 5 mm.

За намаляване на широчината на преградата напречно на посоката на движение на фолиото може да се използва сегментиран режещ инструмент, с който широчината на преградата може да се намали до 3 mm. Допълнително оптимизиране на консумацията на материали може да се постигне чрез комбиниране на сегментирания режещ инструмент с горепосочените технологии; нужните инвестиции ще се възвърнат много бързо поради значителните икономии на материал.

3. Производство на опаковки с определена форма

Когато става дума за производство на опаковки с определна форма, MULTIVAC предлага иновативни режещи инструменти, които гарантират рязане без отпадъци, доколкото това е възможно, като например формовъчен и контурен разрез BAS 20, който намалява значително отпадъците. Освен това инструментите за комбинирано рязане допринасят за намаляване на половина отпадъка, доколкото е възможно, при рязане на опаковки по контур.

 

4. MULTIVAC X-line

The X-line from MULTIVAC sets a new benchmark in the market for reduced consumption of packaging materials. The new generation of thermoforming packaging machines, which was shown for the first time at interpack 2017, is equipped with a wide range of innovative technology. In addition to the X-tools described above, there is also MULTIVAC Pack Pilot, which supports operators in setting up the thermoform packaging machine to the optimum level. When new recipes are created, the machine sets the parameters itself to the optimum operating point, using the die set data and the features for pack, product and packaging material that have been selected. This leads to significant savings as regards product, packaging materials and production time. The X-line also has a level of sensor control never achieved before. Using closed control circuits, the Multi Sensor Control constantly captures a wide range of process values, such as for forming, evacuation, and sealing. These are then combined and controlled to the optimum level for every process stage - and this guarantees excellent packaging results are achieved with efficient use of materials. And last but not least, film consumption is reduced significantly by the reduction in film loss during start-up and die conversion, particularly where there are frequent format changes.

> Learn more

 

Съгласие*