Избор на регион
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Устойчиви опаковъчни решения

С MULTIVAC отговаряте на изискванията за рециклиране и намаляване на потреблението на опаковъчен материал

Материали

С различни материални концепции производителите могат да допринесат за изпълнението на настоящите пазарни изисквания по отношение на устойчивите решения за опаковане.

Дизайн на опаковката

Прилагането на иновативни концепции за опаковане, като нови форми на опаковане, може да намали обема на опаковъчния материал и по този начин да редуцира пластмасовите отпадъци.

Технологии за обработка

Опаковъчният материал може да се намали чрез използване на иновативни технологии за обработка.


Материали

Опаковъчни материали от хартиени влакна

> Научете повече

Опаковъчни материали от възобновяеми суровини

> Научете повече

Мономатериали

> Научете повече

1. Опаковъчни вещества от хартиени влакна

MULTIVAC PaperBoard

Един обещаващ подход е разработването на концепции за опаковки на основата на материали, за които вече съществуват затворени цикли на рециклиране. Пример за това са решенията за опаковане, базирани на хартиени влакна, тъй като след употреба хартията може да се подаде към съществуващия хартиен цикъл. Дори материалът да се изхвърли в контейнера за нормални опаковки, а не в този за хартиени отпадъци, днес той може да бъде разпознат от съвременните съоръжения за рециклиране, сортиран и подаден в подходящия цикъл.

С PaperBoard MULTIVAC предлага различни решения за производство на опаковки от материали на базата на хартиени влакна. Опаковъчните материали, разработени съвместно с водещи производители и отговарящи на изискванията на хранително-вкусовата промишленост по отношение на бариерната и защитна функция, могат да се обработват с помощта на стандартни машини. За производството на MAP и Skin-опаковки, портфолиото включва решения за трейсийлъри и машини за опаковане с дълбоко изтегляне. Машините за опаковане могат да бъдат проектирани индивидуално за съответните изисквания на клиентите.

Така с трейсийлърите могат да се обработват или тарелки от картонени композитни материали, или картонени заготовки, които след употреба могат да се сортират според типа от крайния потребител. MULTIVAC предлага три различни решения за производство на опаковки от хартиени влакна от машини за опаковане с дълбоко изтегляне. За производството на вакуумни Skin-опаковки могат да се използват деформируеми хартиени композитни материали, които се предлагат в различни грамажи и с различни функционални слоеве. Освен това картонните композитни материали от ролката могат да бъдат използвани като материали за подложките на вакуумните Skin-опаковки. След употреба и двата материала за подложките могат да се отделят от крайния потребител.

В допълнение разработихме концепция за обработка на картонени тарелки от мотокартон с машини за опаковане с дълбоко изтегляне. В инструмента за дълбоко изтегляне те са оборудвани със съответния пластмасов запечатващ слой, към който може да се запечата съотвеното Skin-фолио. Тази концепция също така позволява сортиране на опаковъчните материали от крайния клиент.

2. Опаковъчни материали от възобновяеми суровини

Използване на биополимери

При разработването на устойчиви опаковки т.нар. биополимери съще се вземат предвид. Терминът биополимери обхваща два класа материали: от една страна тези, които се произвеждат от от възобновяеми суворини, като PLA или PHA. Тези полимери са биоразградими. От друга страна към този клас материали спадат и полимерите, които могат изцяло или частично да се произведат от възобновяеми източници, но не са биоразградими, като PET или PE.

За производството на термосвиваеми опаковки от биополиемри от възбновяеми източници PLA е една от обичайните алтернативи според настоящите ни познания. Поради ниските си бариерни свойства и якост на опън сферите на приложение на тези термосвиваеми опаковки са ограничени. Често се използват само за пресни плодове и зеленчуци. За цялостна оценка на биополимерите, наред с икономическите аспекти, които включват цена и наличност, предвид трябва да се вземе и рециклируемстта на тези материали в края на експлоатационния им цикъл. Поради липса на осведоменост на потребителите и цялостни системи, все още не е възможно да се представи пълно сортирано разделяне на тези материали. Това може да доведе до това, биоразградимите полимери да бъдат подадени на потока за рециклиране на конвенционални пластмаси, вместо на промишлени предприятия за компостиране.

3. Мономатериали

Материали от РР или APET

Друг подход е разработването на опаковки, които, доколкото е възможно, се състоят само от един материал. т.е. мономатериали. Те могат да бъдат сортирани според съответния цикъл. От днешна гледна точка материали от PP (полипропилен) и APET (аморфен полиетилентерефталат) са особено подходящи за този процес.

Въпреки това при използването на мономатериали за опаковане на хранителни продукти под внимание трябва да се вземе промяната в бариерните свойства в сравнение с използваните досега композитни материали и въздействията върху опакования продукт. Освен това, чрез елиминиране на функционалните слоеве, като например запечатването на слоеве, прозорецът за обработка на материалите може да се промени. В резултат на това трябва да се регулира проектирането на параметрите на обработката.

PP - полипропилен

PP-фолиото е често използвана стандартна пластмаса за опаковане. Материалът се характеризира с добри бариерни свойства, топлинна устойчивост и стабилност. От всички стандартни пластмаси PP е с най-ниска плътност. В сравнение с другите материали опаковките от PP са по-леки, което е важен аспект на трайността и опазването на околната среда. Обработката на материала от машините за опаковане с дълбоко изтегляне е по-претенциозно, отколкото при другите пластмаси.

 

APET - полиетилентерефталат

Силнопрозрачният APET също убеждава с много добри бариерни стойности срещу водни пари и газ. Устойчив е на масла и греси и може да се използва при температури между -40 °C и +70 °C. Понастоящем за пакетиране на пресни продукти вместо композитни материали се използват APET тарелки и други мономатериали. За сигурен резултат при опаковането се използват покриващи фолиа с тънки запечатващи средатва, като например запечатващи лакове.

 

 

 

Дизайн на опаковката

Икономия на материал чрез оптимизиран дизайн

Размер на опаковката

Всяка опаковка трябва винаги да бъде оптимално приспособена към съответния продукт по отношение на формата и размера. Концепциите за промяна на формата на MULTIVAC благоприятстват бързото и индивидуално приспособяване на форматите към действително необходимия размер на опаковката. В резултат на това може да се избегне свръхпакетиране за по-малки продукти и да се спести опаковъчен материал.

Обработка на по-тънки матриали чрез иновативни процеси на формоване

При опаковането с дълбоко изтегляне обемът на опаковъчния материал може да бъде намален чрез използване на по-тънки фолиа. За целта могат да се използват материали, които, въпреки по-малкатас идебелина, имат сравними бариерни свойства и по този начин гарантират същата защита на продукта, както по-дебелите материали. С помощта на подходящ дизайн на опаковката могат да се постигнат същите устойчивост и функционалности на опаковане, както при обработката на по-дебели материали. Това се постига, между впрочем, чрез използване на стабилизиращи ребра по страничните стени на опаковките, както и чрез адаптирано оформяне в ъглите и на дъното на опаковката.

Друг аспект се отнася до процеса на формоване по време на опаковане с дълбоко изтегляне. Чрез използването на алтернативни процеси на формоване, потокът материал в матрицата може да бъде оптимизиран, което от своя страна дава възможност по-тънки материали да бъдат преработени в опаковки - без да се жертва защитата на продукта. Тук например се използва т.нар. деформация на щемпела или взривна деформация. По този начин при взривната деформация може да се постигне по-добро формоване чрез бързо повишаване на налягането в инструмента за дълбоко изтегляне, тъй като фолиото се разпределя по-равномерно и по-бързо, отколкото при система за стандартно формоване. Чрез комбинация от взривна деформация с опора за щемпела тези положителни ефекти могат допълнително да се засилят - при запазване на качеството на формата може да се използват до 20% по-тънки фолиа.

 

Вакуумни Skin-опаковки

При производството на вакуумни Skin-опаковки се използват материали, които въпреки малката си дебелина притежават оптимални бариерни свойства и по този начин допринасят за оптимална трайност на продукта. При комбинация от Skin-фолио и подложка от хартиени влакна голяма част от опаковките могат да се рециклират след отделяне на полиестерния запечатващия слой от хартиената подложка.

Сгъваеми опаковки

Така наречената сгъваема опаковка е провлекателна алтернатива на конвенционалните термосвиваеми опаковки от непластифицирано синтетично опаковъчно фолио за опаковане например на нарязани колбаси или сирене - със значително по-малък обем. Друг подходящ начин за ограничаване на опаковъчния материал е обработката на пенести материали, които гарантират използване на по-малко пластмаса поради ниската си плътност. Днес се предлагат и механично разпенени APET-фолиа, чието тегло на единица площ е около 25% от компактните фолиа.

Технологии за обработка

Намаляване на опаковъчния материал чрез използване на иновативни технологии за обработка

Производството на термосвиваеми опаковки включва и отпадъци от фолио, които обаче могат да бъдат сведени до минимум чрез използването на новаторски технологични и инструментални технологии - с положително въздействие върху потреблението на опаковъчен материал и не на последно място върху рентабилността на производството на опаковки.

1. Производство на опаковки със стандарни радиуси (9 mm)


 

 

 

Намаляване на отпадъците от фолио

В процеса на дълбоко изтегляне страничните ленти осигуряват точното насочване на термосвиваемото фолио, както и готовите и напълнени опаковки до разделянето им в края на процеса. За да се гарантира високо качество и минимална производителност, страничните ленти трябва да са с минимална широчина, която, не на последно място, гарантира запазване на напречните сечения при засмукване в инструмента за запечатване и с това минималните времена на вакуумиране и обработката с газ.
С новото поколение инструменти за машината за опаковане с дълбоко изтегляне RX 4.0, X-инструментите, страничните ленти, необходими за водене на термосвиваемото фолио по време на процеса на опаковане, могат да се намалят от 19,5 на 15 mm без това да влоши производителността по време на процеса на опаковане.

Намаляване на поръхността на фолиото

Обикновено широчината на запечатващия шев при термосвиваемите опаковки е 5 mm. Чрез намаляването ѝ до 3 mm повърхността на фолиото, необходима за производатвото на опаковките, може значително да се намали. Иновативни инструменти осигуряват максимално качество на запечатващия шев.

Допълнително намаляване на широчините на запечатващия фланец по посока на движение на машината може да се постигне чрез използване на възли за преместване със сервозадвижване в станциите за запечатване и рязане.

2. Производство на опаковки с по-големи радиуси

За производството на опаковки с по-големи радиуси е необходимо използването на лентов перфоратор. Поради тази причина встандартната конфигурация на инструмента между опаковките, напречно на движението на машината, са предвидени птегради с широчина от 5 mm.

За намаляване на широчината на преградата напречно на посоката на движение на машината може да се използва сегментиран режещ инструмент, с който широчината на преградата мже да се намали до 3 mm. Допълнително оптимизиране на консумацията на материали може да се постигне чрез комбиниране на сегментирания режещ инструмент с горепосочените технологии; дори нужните инвестиции ще се възвърнат много бързо поради значителните икономии на материал.

3. Производство на прозрачни опаковки

За производството на прозрачни опаковки MULTIVAC предлага иновативни режещи инструменти, които гарантират рязане без отпадъци, доколкото това е възможно, като например формовъчен и контурен разрез BAS 20, което намалява значително отпадъците. Освен това инструментите за комбинирано рязане допринасят за намаляване наполовина, доколкото е възможно, на щанцовата решетка, създадена по време на производството на прозрачни опаковки.

 

4. MULTIVAC X-line

X-line от MULTIVAC поставя нови стандарти на пазара по отношение на потреблението на опаковъчен материал. Новото поколение машини за опаковане с дълбоко изтегляне, което беше представено на пазара за първи път на interpack 2017, е оборудвано с редица иновативни технологии. Освен описаните X-инструменти, MULTIVAC Pack Pilot помага на потребителите оптимално да настроят машината за опаковане с дълбоко изтегляне. Когато се създават нови рецепти, машината настройва параметрите си до оптималната работна точка, като използва характеристиките на избраната опаковка, опаковъчен материал и продукт и данните за инструмента. Това води до значителни икономии на продукти, опаковъчни материали и време за производство. Освен това X-line разполага с безпрецедентно ниво на сензорна техника. Multi Sensor Control регистрира всички релеванрни частични процеси и постоянно изчислява в затворени управляващи вериги и широк спектър от променливи стойности на процеса, напр. при формоване, вакуумиране и запечатване. След това те се комбинират и контролират оптимално за всяка стъпка от процеса - това също така гарантира отлични резултати на опаковане с ефективна консумация на материали. И накрая, но не на последно място, използването на фолио може да бъде значително намалено чрез намаляване на загубите от стартиране при смяна на инструмента или смяна на фолиото, особено в случай на чести промени в формата.

> Научете повече